Naslovna

PDV PODACI

PIB: 100002590
Maticni broj: 07460627
Šifra delatnosti: 51700
Preuzmi pdf fajl
Baner

PRO GALVANO VIZIJA

Da postane lider u distribuciji okova i guma renomiranih domaćih i svetskih proizvođača.
Da unapredi snabdevanje javnih komunalnih sistema većim asortimanom roba po najpovoljnijim uslovima.

PRO GALVANO MISIJA

Da svojim kupcima obezbedi kvalitetno snabdevanje robom širokog asortimana, dobrog kvaliteta i po pristupačnim cenama.
SAZIVANJE GODISNJE SKUPSTINE AKCIONARA

 

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/06) i člana 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06)

PRO GALVANO MIKROMETAL AD

Beograd, Marka Nikolića 9

objavljuje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Upravni odbor Pro galvano Mikrometal AD je 20.05.2010. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara, koja će se održati dana 28.06.2010. godine, sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Društva.

DNEVNI  RED

  1. Izbor predsednika skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje;
  2. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine od 02.12.2009. godine;
  3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2009. godinu;
  4. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI za 2009. godinu,
  5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2009.  godinu,
  6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog  izveštaja za 2009. godinu,
  7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2010. godinu,
  8. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora.

 

Poziv za sednicu se objavljuje u dnevnom listu Kurir i na internet stranici društva.

Akcionari mogu ostvariti pravo uvida u materijal iz dnevnog reda u prostorijama u sedištu  Društva u periodu od 15-16,00 časova, od 21.06.2010. godine.

Pravo glasa na skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 137.240 akcija, odnosno 137.240 glasova.

Dan utvrđivanja  liste akcionara sa pravom učešća je 21.06.2010. godine.

Predsednik Upravnog odbora

Petar Đorđević

 

 

NOVOSTI

Kompanija "PRO GALVANO
MIKROMETAL" će se truditi da Vas infomiše o svojim tekućim aktivnostima.
Obavešenje o pravima zaposlenih po osnovu Zakona o zaštiti uzbunjivača
Objava donetih odluka PGMM 10.09.2015
Ranije aktivnosti...

NEWSLETTER

Molimo Vas, unesite svoje podatke, da bi ste bili redovno informisani o novostima vezanim za kompaniju "PROGALVANO Mikrometal".

ZAPOSLENJE

Ukoliko ste zainteresovani za rad u našoj kompaniji možete popuniti sledeći
Formular
Baner